Γονιδιακές Υπογραφές για το In Situ Καρκίνωμα του Μαστού: Το Oncotype DX Breast DCIS Score

Γονιδιακές Υπογραφές για το In Situ Καρκίνωμα του Μαστού: Το Oncotype DX Breast DCIS Score

. 2 λεπτά διάβασμα

Το in situ καρκίνωμα του μαστού (DCIS) είναι η πιο συχνή μορφή μη διηθητικού καρκινώματος του μαστού. Το DCIS συνήθως αντιμετωπίζεται με χειρουργική αφαίρεση (ογκεκτομή), και σπανιότερα μαστεκτομή. Μετά το χειρουργείο, καθ’ όσον το DCIS είναι ως επί το πλείστον ορμονοεξαρτώμενο, συνίσταται η χορήγηση ορμονοθεραπείας, για την πρόληψη της επανεμφάνισης (υποτροπής) στον ίδιο ή τον άλλο μαστό.

Επιπρόσθετα, μπορεί να απαιτηθεί να χορηγηθεί και Ακτινοθεραπεία, όμως το όφελος από τη χορήγησή της εξαρτάται ανά περίπτωση.

Τι είναι το Oncotype DX Breast DCIS score και πως χρησιμοποιείται;

Το Oncotype DX Breast DCIS score είναι μια μελέτη δραστηριότητας 12 γονιδίων του in situ καρκινώματος του μαστού που επηρεάζουν τα ποσοστά επανεμφάνισης της νόσου είτε σε μορφή in situ καρκινώματος είτε σε μορφή διηθητικού καρκίνου του μαστού. Άρα, χρησιμοποιείται ώστε να καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πιθανότητα υποτροπής – επανεμφάνισης της νόσου και την πιθανότητα ανάπτυξης διηθητικής νόσου στο μέλλον, επικουρώντας στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την ακτινοθεραπεία μετά από χειρουργική αφαίρεση του DCIS με Ογκεκτομή. Τα αποτελέσματα του Oncotype DX Breast DCIS score συνεκτιμώνται με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του DCIS, και λαμβάνεται μια καλύτερα πληροφορημένη απόφαση.

Ποιες γυναίκες αφορά το Oncotype DX Breast DCIS score?

Η μελέτη του Oncotype DX Breast DCIS score αφορά γυναίκες που:

- Έχουν διαγνωσθεί πρόσφατα με DCIS

- Έχουν υποβληθεί σε Ογκεκτομή για DCIS

Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα του Oncotype DX Breast DCIS score;

Η μελέτη του Oncotype DX Breast DCIS score παράγει ένα αριθμητικό αποτέλεσμα μεταξύ του 0 και του 100, το οποίο ερμηνεύεται ως εξής:

Recurrence Score κάτω από 39: Το DCIS έχει μικρό κίνδυνο υποτροπής. Το όφελος από τη χορήγηση επικουρικής Ακτινοθεραπείας είναι μάλλον μικρό, και οι κίνδυνοι υπερσκελίζουν τα οφέλη.

Recurrence Score μεταξύ 39 και 54: Το DCIS έχει ενδιάμεσο κίνδυνο υποτροπής. Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι κίνδυνοι από τη χορήγηση Ακτινοθεραπείας είναι μεγαλύτεροι από τα οφέλη.

Recurrence Score πάνω από 54: :Το DCIS έχει μεγάλο κίνδυνο υποτροπής. Το όφελος από τη χορήγηση επικουρικής Ακτινοθεραπείας είναι μάλλον σημαντικό, και οι κίνδυνοι δεν υπερσκελίζουν τα οφέλη.

Το Recurrence Score συνεκτιμάται με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της νόσου, όπως το Grade και το μέγεθος, καθώς και το ορμονικό status του όγκου, και συναποφασίζεται η χορήγηση ή όχι επικουρικής Ακτινοθεραπείας.